Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen
i Møre og Romsdal,
I samarbeid med ÅKP

BIM og Industrialisering for entreprenører

Den digitale tidsalder har inntatt bygg og anleggsbransjen, og med det ligger alt til rette for en industrialisering.

Webinarserien beskriver hvordan entreprenører kan effektivisere egne leveranser ved strategisk bruk av eksisterende BIM-teknologi

SCA har sammen med ÅKP satt sammen en kompetansepakke for næringslivet i Møre og Romsdal, som gir en innføring i moderne gjennomføringsprosesser, hvordan de organiseres, hvilke typer arbeidsprosesser som er på vei inn i næringen, og hvordan dette gir et disruptivt skifte i hvordan man prosjekterer og bygger bygg.

Opplegget er utviklet i samarbeid med operative og aktive aktører, primært i Finland, som har modernisert bransjen i et juridisk rammeverk som tilsvarer det norske - for å kunne gjøre direkte erfaringsoverføring til norske prosjekter - på de elementene som er lønnsomme, gir bedre kvalitet

Arbeidsopplegget går over 7 webinarer med tilhørende oppgavepakker.

Tematisk omfatter kurset 3 hovedområder:

-Metodikk og verktøy for å lære direkte fra andre, vellykkede prosjekter

-Digitalt drevet industrialisering i byggebransjen

-Proaktiv bruk av digital kompetanse for å påvirke og optimalisere konsepter, 

dvs. vinne anbud og levere med god økonomi


I tillegg gis det muligheter for ytterligere oppfølging innen teknologibruk, endringsledelse, innovasjonsledelse, prosessledelse og risikohåndtering inkludert kontraktsrett, i konkrete byggeprosjekter - av spesialister med praktisk og operativ erfaring - som en oppfølging til dette kursopplegget.

Prosesskartet for byggeprosjekter:

 rammeverket for effektivisering

09.06.2020 - 12.00-13.00

Skal man effektivisere næringen så må enkelte elementer endres.

Men skal man endre noe så må man ha en struktur og en plan

En kritisk komponent av prosessforbedring og erfaringsoverføring er prosesskart.

Vi benytter internasjonalt anerkjente prosesskart for for å påpeke hva andre allerede har gjort, hvilke forbedringer dette medførte og hvordan man kan gjøre det samme grepene i egne prosjekter og egen organisasjon.

Dette danner grunnlaget for webinarserien

Dette webinaret setter de viktigste konseptene, teknologiene og tiltakene i kontekst og rekkefølge, med referanser til konkrete programvarer og løsninger.

Målet er å synliggjøre hvordan entreprenører aktivt kan effektivisere egne prosesser ved aktiv bruk av BIM-teknologi og produksjonsteknologi

Verdibasert prosjektutvikling

11.06.2020 - 12.00-13.00

Å sikre konstruktiv prosjektering

Tverrfaglig, samtidig prosjektering er en sentral komponent av moderne, effektiv konseptutvikling i alle bransjer, inkludert de beste bygg- og anleggsprosjektene.

-Men hvordan avtaler man tverrfaglighet?

-Hvordan inkludere underleverandørenes spesialkompetanse tidlig i prosjektet?

-Hvordan sikrer man at optimale tekniske systemer blir valgt, og at energisystemene fungerer sammen?

-Hvordan kan man motivere prosjektdeltakere til å bruke mer av egen tid på arbeid andre aktører i prosjektet profiterer på? - dvs. maksimerer prosjektets verdi, ikke bare egen kontrakts verdi.


Webinaret tar for seg prinsipper og praktiske erfaringer fra konkrete, høyt ytende byggeprosjekter, med fokus på verdibasert tankesett og organisering for å få dette til i praksis - som en naturlig del av kulturen,


Det er noen relativt enkle, og korrigerbare elementer i norsk anskaffelsestradisjon og bruk av Norske Standardkonstrakter som hindrer innovasjon og optimalisering. Dette tar webinaret sikte på å belyse


Konseptutvikling og tverrfaglig prosjektering

16.06.2020 - 12.00-13.00

Tverrfaglig prosjektering er en kritisk og sentral komponent i moderne produkt- og prosjektutvikling. 

Det er nær umulig å forbedre byggeprosjektene uten å jobbe sammen, tverrfaglig, og det er kritisk at prosjektet formelt er organisert for å få dette til.

Vi går inn i konseptene VDC (Virtual Design and Construction), ICE (Integrated Concurrent Engineering) og kjerneteorien CE - Concurrent Engineering, kjent fra all moderne produktutviklingsteori

Vi beskriver hva som er de viktigste tverrfaglige avklaringene i ulike prosjektfaser, hvem som har "lead", og hvordan man i praksis organiserer og tilrettelegger for slike prosesser slik at de faktisk blir en del av hverdagen

Samtidig prosjektering og BIM

18.06.2020 - 12.00-13.00

I dette webinaret introduserer vi Virtual Design and Construction i utvikling av konsepter og i teknisk prosjektering. Og vi ser på hvordan entreprenørene kan påvirke denne fasen, slik at produksjonen blir mer effektiv

Vi ser på begreper som parametrisk design og generativ design - som virkemidler for å optimalisere bygg og tekniske systemer

Industrialisering og digitale verktøy

24.06.2020 - 12.00-13.00

Bruk av BIM-templates, og digitale produktdata sikrer at konseptene kan bygges og dokumenteres på en effektiv måte.


Vi ser på hvordan dette kan kombineres med industriell produksjon i praksis - hvordan vi kan automatisere utviklingen av produksjonsgrunnlag, samt hvordan dette faktisk også kan brukes til å automatisere selve produksjonen i form av prefabrikasjon.

Vi tar opp konkrete muligheter for å bruke digitale verktøy proaktivt, både for å optimalisere funksjonelt design, og for å optimalisere fysisk produksjon

Industrialisering og samtidig prosjektering

25.6.2020 - 12.00-13.00

I dette webinaret introduserer produksjonsmetoder og industrialisering støttet av digitale virkemidler

Bruk av BIM-templates, støtter industriell produksjon i praksis - Vi ser på hvordan dette brukes til å automatisere selve produksjonen i form av prefabrikasjon.

Vi tar opp konkrete muligheter for å bruke digitale verktøy proaktivt for å optimalisere fysisk produksjon

Dataflyt i effektive byggeprosjekter

30.6.2020 - 12.00-13.00

BIM, PIM og AIM

Vi kjenner alle til BIM som begrep, men dette er kun en fasett eller del av det totale digitale verktøysettet vi har tilgjengelig.

Ett av de mest sentrale arbeidsområdene i typiske byggeprosjekt er logistikk- og ressursstyring. Prosjektmodellen gir kontroll på framdrift og ressurser - og følgelig hvor effektivt man kan bygge. "Asset" Informasjonsmodellen beskriver krav og funksjon, ikke bare de rent byggtekniske elementene av bygget.

Effektiv utvikling av AIM kan redusere overleveringsfasen med inntil 96 %, da denne informasjonen kan eksporteres til FDV

Webinaret tar for seg hvordan man kan bruke digitale verktøy og arbeidsrutiner strategisk for å skaffe kontroll med mengder og ressurser raskt, også i konvensjonelle entrepriser der entreprenør ikke kan påvirke selve konseptet men konkurrerer om å levere beste tekniske løsning og pris.

Vi ser på generativ design og parametrisk design som optimaliseringsmetoder. Dette er metodikk som bidrar til å revolusjonere optimalisering av bygg, og som kan gi trygge marginer for proaktive entreprenører.
Ta kontakt for påmelding

 

©2020 Smart Construction Academy AS   
Visjona AS